Đào tạo kiến thức sản phẩm

Nội dung đào tạo: Đào tạo giải đáp thắc mắc về kiến thức các sản phẩm công ty đang kinh doanh. 

Ngày đào tạo: 3/6/2022. 

Hình ảnh buổi đào tạo:

Hosted By Wordpress Clusters