Đào tạo cho nhà thuốc Pharmacity

Nội dung đào tạo: Đào tạo kiến thức sản phẩm giải đáp thắc mắc về sản phẩm: LiveSpo Clausy, LiveSpo Colon LiveSpoNavax. 

Ngày đào tạo: 12/3/2022.

Hình ảnh buổi đào tạo:

Hosted By Wordpress Clusters